Avís legal: Identitat, finalitat i exercici de drets

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), es informa que aquest lloc web és propietat de JORQUERA PIANOS S.A amb CIFA58174228

El lloc web oficial de la nostra empresa té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres clients i proveïdors, incloent-se també la gestió comercial de la empresa, és a dir, la possibilitat d’enviar comunicacions comercials o avisos per la realització d’activitats promocionals.

L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris que accedeixin a aquest, ja siguin clients, proveïdors o potencials clients implica que s’accepten totalment i de forma expressa totes les condicions que s’exposen en aquest document. en cas d’existir alguna particularitat concreta s’explicaria en el seu apartat corresponent.

L’empresa JORQUERA PIANOS S.A. pot realitzar les modificacions o canvis oportuns en aquest lloc sense necessitat de previ avís. Això afecta a les possibles actualitzacions del lloc tant en contingut com en disseny i implica que també es podran realitzar actuacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.

JORQUERA PIANOS S.A. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per això s’informa que la nostra activitat es regeix per el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i la normativa nacional que sigui de aplicació, principalment la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).

El Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei Orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat de exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En relació a les dades de l’usuari que són tractats per part de JORQUERA PIANOS S.A., es podran exercir de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre de acord amb el que preveu la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir mitjançant escrit i aportant documentació per acreditar la identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

Empresa JORQUERA PIANOS S.A.

Carrer: CARRER FERRAN AGULLO, N 10 BJ 1. 08021 BARCELONA. BARCELONA ..

Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l’interessat o usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les acreditacions d’identitat corresponents.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, tot i que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal del autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Tractament de dades, conservació i mesures de seguretat

El tractament de les dades es basa en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o es realitzarà després d’una sol·licitud de compra o sol·licitud de serveis iniciada des el lloc web.

JORQUERA PIANOS S.A. recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per a la gestió de la relació amb els clients i proveïdors, així com de potencials clients (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.).

L’usuari del lloc coneix i accepta que si no s’emplenen certes dades de caràcter personal no es podran prestar de forma plena tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas JORQUERA PIANOS S.A. cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent del que s’ha indicat expressament.

Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o contractual i es guardaran dos anys després de la durada de la relació llevat que es revoqui el consentiment abans.

A més de l’anterior, JORQUERA PIANOS S.A podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

El lloc va dirigit a persones majors d’edat i s’entendrà que en acceptar la política de privacitat l’usuari és major de 18 anys.

JORQUERA PIANOS S.A. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’ acord amb el que estableix normativa aplicable.

JORQUERA PIANOS S.A. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

Aspectes tècnics

En el cas que el lloc web utilitzi galetes sempre serà amb la finalitat d’intentar millorar l’experiència d’usuari, així com la navegació.

En el cas que s’hagi d’incloure o citar algun enllaç extern l’empresa JORQUERA PIANOS S.A. no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les seves polítiques de seguretat en ser llocs aliens a la nostra empresa.

Tots els components i elements que formen el lloc web, ja siguin imatges, disseny, logos, etc. són titularitat de JORQUERA PIANOS S.A.

Es prohibeix expressament la reproducció, còpia o alteració del disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web ja que està protegit pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.